wtorek, 10 kwietnia 2018

 O Lucjanie Rydlu, jego dzieciństwie, młodości, latach w Toniach,  Bronowicach, Krakowie; o podróżach zagranicznych  - rozmawialiśmy w "Naszej Przystani".  

Portret Rydla z Primaverą, narysowany przez Wyspiańskiego

Jadwiga Mikołajczykówna, od  20 listopada 1900, żona Lucjana Rydla

Mało mam, ale ni nie trzeba więcej. mam kobietę, dobrą, czułą, od stóp do czubka głowy moją, która nic poza mną nie widzi i widzieć nie chce. Mam kąt jasny, czysty, cichy pod słomianym dachem, tyle mam, ile trzeba, by wyżyć skromnie bardzo, ale dość wygodnie, a nade wszystko mam spokój sumienia i zadowolenie wewnętrzne [...]
Niektórzy słuchacze stanęli do fotografii, w tle "Rydlówka" niewidoczna na ekranie


piątek, 6 kwietnia 2018

NARODZIE POLSKI, JAKAŻ NIESPOŻYTA, JAKA CUDOWNA W TOBIE TKWI POTĘGA
setna rocznica śmierci Lucjana Rydla

O wierzbo polska uboga i siwa,
jaką ty siłę masz w sobie żywotną,
Choć pień twój zrąbią i gałęzie potną,
Choć rdzeń twój ogniem wypalą do żywca,

Ty w sobie życie chowasz - uporczywa, 
Wciąż zmartwychwstajesz [...] 

Im  głębiej się zaryję w ziemi, im głębiej się wżyję - i wczuję w pracę, w biedę, w życie chłopskie, tym lepiej i głębiej wniknę w samą treść i w samą duszę mojego narodu. Lucjan Rydel z listu do Vondracka

Bronię się od zwątpienia, chcę mieć nadzieję, chcę ufać, ale naprawdę wszystko załamuje się pode mną. Czy istotnie podłość jest bezkarna? TamżeTak mało na świecie dobroci
A tyle jej światu potrzeba!
Nią życie jak słońce się złoci,
Nią ziemia się zbliża do nieba
 

                                                                                   Fragment wiersza Dobroć. Poezje 1901

Poeta, dramatopisarz, publicysta, redaktor, krytyk teatralny oraz literacki, tłumacz, wykładowca i pedagog, działacz społeczny, animator kultury. Dyrektor teatru im. Juliusza Słowackiego. Doktor praw

Wyspiański wziął na siebie cala zewnętrzną stronę, układ, ornamentację, jednym słowem wszystko, od okładki aż do spisu rzeczy i zrobił rzeczywiście arcydzieło wydawnicze. Tamże
Wiersz O wierzbo polska! zacytowany jest z maszynopisu Pani Marii Rydlowej, która w 2008 była gościem biblioteki na Osiedlu Stałym

Maria Rydlowa, Anita Byrczek, Barbara Sikora
18 kwietnia 2008
piątek, 30 marca 2018

 WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH , życzymy naszym Czytelnikom. Dołączamy piękny wiersz Marii Konopnickiej Dzielenie się święconym jajkiem

Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.                                                                                       
Kartka świąteczna wykonana przez czytelniczkę biblioteki

Leży jajko święcone
malowane farbkami -
kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?


W witrynie książki o Wielkanocnych zwyczajach
Pisanka wraz z życzeniami od  studentów  Trzeciego Wieku


piątek, 23 marca 2018

Olimpiada przedszkolaka z języka angielskiegoREGULAMIN
I OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


ORGANIZATORZY
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 
Centrum Helen Doron w Jaworznie

ZASADY UCZESTNICTWA
Olimpiada, zwana dalej Konkursem, przeznaczona jest dla dzieci klas „0” 
z Przedszkoli Miejskich w Jaworznie, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w przedszkolu.
W Konkursie może wziąć udział 2 dzieci z każdego przedszkola.
Uczestników Konkursu typuje przedszkole.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestników oraz dostarczenie Formularza wraz z oświadczeniem (wypełnionego 
i podpisanego przez opiekunów prawnych dziecka), będącego załącznikiem do regulaminu. 
W wyżej wymienionym oświadczeniu opiekunowie prawni dzieci, biorących udział w Konkursie, muszą wyrazić zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych swoich dzieci przez organizatorów Konkursu (wyłącznie 
w celach związanych z Konkursem) oraz na publikację ich wizerunku 
i nieodpłatnej prezentacji pracy dziecka.
Opiekunowie prawni dzieci, biorących udział w Konkursie, odpowiadają 
za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich, przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
Termin zgłoszenia przedszkola do udziału w konkursie upływa 30 kwietnia 2018 r. O zgłoszeniu można poinformować telefonicznie, tel. /32/ 751-91-92 lub 
e-mailowo: abzowska@biblioteka.jaw.pl W zgłoszeniu należy podać imię 
i nazwisko uczestnika/ów, nazwę przedszkola oraz imię i nazwisko opiekuna/ów - nauczycieli.
Wypełniony i podpisany formularz oraz oświadczenie należy dostarczyć 
do Biblioteki Głównej w zaklejonej kopercie z podpisem I Olimpiada Przedszkolaka z Języka Angielskiego w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2018 r. 

PRZEBIEG OLIMPIADY
Konkurs odbędzie się w budynku Biblioteki Głównej w Jaworznie w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 10.00. 
Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu dostosowanego do wieku 
i umiejętności dzieci.
Wygrywa osoba, która otrzyma największą liczbę punktów.
Prace oceniać będzie trzyosobowe jury. Decyzje jury są ostateczne 
i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia.
Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wręczone w dniu konkursu, 
po ogłoszeniu wyników. 
Laureat pierwszego miejsca zdobywa również puchar Helen Doron dla przedszkola. 


środa, 21 marca 2018

Jan Marcin Szancer  zmarł 21 marca 1973 roku. Wybitny ilustrator książek dla dzieci. Wystawka książek z jego rysunkami.Jan Brzechwa Za króla jelonka

Pracują mrówki - dzielne chwaty,
Grzmią ich wytwórnie i warsztaty

Jest on filmowcem operatorem Spójrzcie na niego!

wtorek, 13 marca 2018

Władysław Grabski  (1874-1938) osiemdziesiąta rocznica śmierci. Polski polityk, ekonomista i historyk, minister skarbu, dwukrotny premier II RP, autor reformy walutowej.
czwartek, 8 marca 2018

Dzień  Kobiet - 8 MARCA.  Wystawa reprodukcji malarskich z motywem: KOBIETA Z KSIĄŻKĄ

Kobieta? puch marny! Kobieta! niebiańska!
Kobieta? to cacko! To raju mieszanka!
To wietrzna istota! Serc ludzkich królowa!
To rodu ludzkiego ... mniej ważna połowa!
Kobieta?
Książki, których  tytuł zawiera  wyraz KOBIETA - wystawka